FKK lov / regler

 

Stiftet 01.1.1968. Revidert 17.11.2000. Revidert 07.02.2003
Godkjent av idrettsstyret den ...........

§1 Formål
Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund videre skal klubben ved kameratskap og samarbeid fremme idretts- og friluftsliv i sunne former.
Dette gjelder så vel kajakkpadling – tur og konkurranse – som andre idrettsaktiviteter. Klubben vil så langt det er mulig, legge forholdene til rette for at handikappede kan delta i klubbens aktiviteter.

§2 Organisatorisk tilknytting
Klubbens navn er FLEKKEFJORD KAJAKKKLUBB. Initialene er FFK. Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Vest-Agder Idrettskrets og Norges Padleforbund. Klubben hører hjemme i Flekkefjord kommune, og er medlem av Flekkefjord Idrettsråd.

§3 Medlemmer
Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheter lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, NPFs, samt klubbens lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§4 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i klubben. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er utøver med kontrakt og medlemskap i klubben.

§5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret og betales forskuddsvis.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent, nektes adgang til klubbhuset. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan den ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved stryking fra lagets side.

§6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.
Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon av faktiske utgifter skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap.

§7 Inhabilitet
For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

§8 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser).

§9 Årsmøte
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av februar påfølgende år.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøte.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og7eller media til å være tilstede.
Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§10 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem i klubben.

§11 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig verre truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer en et forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen innholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller et annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer en halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses som valg ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget vedd loddtrekning.

§12 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal behandle:
1. Årsberetning.
2. Regnskap i revidert stand.
3. Innkomne forslag.
4. Fastsette kontingent.
5. Vedta klubbens budsjett.
6. Bestemme klubbens organisasjon (jmf §15)
7. Velge
7A) Valg av formann 1 – ett – år og nestformann 2 – to – år
7B) 2 styre medlemmer (kasserer og sekretær) Styremedlemmene velges for 2 år av gangen slik at årsmøtet hvert år velger 2 nye medlemmer.
7C) Inntil 4 medlemmer som materialforvaltere.
7D) Inntil 4 medlemmer til husstyret.
7E) Inntil 3 medlemmer til trenings- og instruksjonsutvalget.
7F) Inntil 4 medlemmer til arbeidsutvalget/valgkomiteen
7G) Inntil 5 medlemmer til foreldrekomiteen.
7H) 2 revisorer
7I) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet
1 medlem fra gruppe C,D,E,F og G går inn i styret sammen med gruppe A og B.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordeling i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v som består av 3 eller flære medlemmer.

§13 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i innkallingen.

§14 Styret
Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere laget utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et eller flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller formannens stemme dobbelt. Styret forpliktet klubben i valgperioden som er:
Formann 1 – ett – år av gangen.
For resten av medlemmene 2 – to – år av gangen.

§15 Grupper/avdelinger
Laget kan organiseres med avdelinger og7eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styret. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad styrets godkjennelse.

§16 Lovendringer
Endringer i denne loven kan bar foretas på ordinært eller ekstraordenært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§17 kan ikke endres.

§17 Oppløsning
Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytting til dette treffes i samsvar med bestemmelse om lovendring jfr §16.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret.

Ved oppløsing sendes klubbens arkiv til idrettskretsen.