thumb VestGenerelt vestpåbud

Myndighetene har nå innført generelt vestpåbud for båter under 8 meter. Påbudet gjelder fra 1. mai.

 

De nye reglene gjelder også oss som padler kano, padlebrett og kajakk. Forskriftene er ikke ferdig utarbeidet enda. Dette betyr i praksis at påbudet er generelt. Alle padleklubber må derfor opplyse medlemmene sine om dette, og samtidig vurdere om klubbens gjeldende rutiner ivaretar påbudet.

Unntak

For Norges Padleforbund er unntaket i formskriftens § 3 annet ledd, jf. § 2 nr. 4, av betydning: Unntakene vil komme i forskrifter, som mest sannsynlig vil likne forarbeidene som er beskrevet i proposisjon 51L under. Det er fastsatt en ordning der forbundene selv kan regulere når det er påkrevet med vest i henholdsvis konkurranse- eller treningssammenheng.

I praksis betyr dette at konkurranser og organisert trening som har forsvarlige sikringstiltak vil være unntatt fra påbudet! Klubber og arrangører har dermed ansvar for å ha rutiner og beskrivelser som ivaretar "sikkerheten på annet vis", og at dette er innarbeidet i skriftlige rutiner og praksis. Er det ikke organisert idrett vil det generelle vestpåbudet gjelde!

Norges Padleforbund vil komme med oppdatering så snart forskriftene foreligger, og ta gjerne kontakt for bistand hvis dere ønsker det.

Proposisjon 51L

Annet ledd fastslår at Kongen er delegert myndighet til å gi utfyllende bestemmelser i forskrift om unntak fra kravet om vest. Departementet vurderer at det vil være hensiktsmessig å åpne for unntak for bruk der sikkerheten er ivaretatt på annet vis, for eksempel ved båtutleie på små innsjøer eller avgrensede områder, organisert idrett og konkurranser der flyteutstyr vanskeliggjør gjennomføringen eller er åpenbart unødvendig.

19.05.2015

Klikk her for å lese pressmelding om ny forskrift.

Vest